Služby
Komplexní návrh řešení
Realizace
Servis

Komplexní návrh řešení

Jako odborníci ve svém oboru Vám rádi poradíme v těchto stupních návrhu komplexního řešení:

Bezpečnostní posouzení, analýza rizik – na základě obhlídky stanovíme slabá, citlivá místa klienta, která jsou potencionálním rizikem.

Studie, bezpečnostní projekt – návrh, popis řešení samotných bezpečnostních opatření, včetně oborného odhadu finančních nákladů.

Projektová dokumentace – je již detailnějším výstupem, který rozsah požadavků klienta řeší konkrétně s maximální snahou optimálního sladění všech faktorů, které jsou po klienta důležité.  Typy dokumentací, které nejčastěji zpracováváme:

  • DSP – Dokumentace pro stavební povolení
  • DZS – Dokumentace pro zadání stavby – podklad pro výběrové řízení (někdy označovaná také jako DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele)
  • DPS – Dokumentace pro provádění stavby – podklad pro provedení stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, musí být zpracován autorizovanou osobou – projektantem (většinou osobou, která zpracovala DSP).
  • DSPS (SKP) – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb

Pro MAXPROGRES, s.r.o. je v rámci poradenství a řešení komplexních návrhů nejvyšší prioritou spokojený zákazník, který se na nás vždy s důvěrou obrátí a ví, že mu pomůžeme. Základní filozofií poradenské činnosti naší společnosti není orientace na jednorázové zpracování projektů a studií, ale na dlouhodobou a kvalitní spolupráci s klientem.

Realizace

Dodáváme a instalujeme bezpečnostní systémy od jednoduchých tzv. "komerčních" systémů až po rozsáhlé systémy nejvyšší generace. Vlastní realizace probíhá pod vedením projektového manažera a montážní skupiny. Naši technici mají certifikační školení na instalované systémy a samotnou instalaci provádějí podle platných norem a předpisů. Montáž systémů je zakončena zkušebním provozem a výchozí revizí systému. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva. V průběhu zkušebního provozu obdrží uživatel veškerou technickou dokumentaci a je zaškolen pro obsluhu systému. Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a zkoušky zařízení. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy.

Po celou dobu realizace je se zákazníkem v kontaktu přidělený obchodník.

Naše technologie

 Požární systémy POŽÁRNÍ SYSTÉMY  Zabezpečovací ústředny ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY
 Přístupové systémy PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY  Docházkové systémy DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY
 Kamerové systémy CCTV a IP KAMEROVÉ SYSTÉMY CCTV A IP  Lokální a evakuační rozhlas LOKÁLNÍ A EVAKUAČNÍ ROZHLAS
 Perimetrická ochrana PERIMETRICKÁ OCHRANA  Televizní systémy TELEVIZNÍ ROZVODY
 Grafické nádstavbové systémy GRAFICKÉ NÁDSTAVBOVÉ SYSTÉMY  Časové servery ČASOVÉ SERVERY

Servis

Záruční a pozáruční servis

Servisní činnost začíná běžet dnem předání daného díla. Záruční servis je prováděn dle platné legislativy. Našim zákazníkům je standardně nabízena záruka 36 měsíců na prováděnou montáž a na dodávanou technologii dle dodavatelů daných technologií, minimálně však 24 měsíců.

Všem našim zákazníkům je také k dispozici „hot-line“, který funguje 24 hodin denně / 365 dní v roce.

Periodická činnost

Mezi prováděné periodické činnosti patří revize, funkční zkouška, prohlídka systému, kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti za provozu.

Smyslem provádění periodických činností je odhalení případných nedostatků daného systému a následné odstranění těchto nedostatků.

Napište nám, ozveme se, zavoláme Vám,
spojíme se s Vámi

Vypracujeme bezpečnostní posouzení daného objektu v souladu ...